Όροι δημοσιότητας του Προγράμματος «ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ – ΑΛΛΑΖΩ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ

 1. Γενικές Επισημάνσεις

Σε περίπτωση που εμπλεκόμενος φορέας του Προγράμματος αποφασίσει να υλοποιήσει διαφημιστικές ή ενημερωτικές δράσεις σχετικές με το Πρόγραμμα «ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ – ΑΛΛΑΖΩ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ», ακόμα κι αν τις καλύπτει με δική του χρηματοδότηση, οφείλει να τηρήσει τις ίδιες υποχρεώσεις σε ό,τι αφορά τη σηματοδότηση και τις εκφωνήσεις των μηνυμάτων.
Για κάθε είδους ενέργεια δημοσιότητας, η αναφορά στο Πρόγραμμα «ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ – ΑΛΛΑΖΩ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ» – του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ειδικά στα  στοιχεία των όρων παροχής κίνητρων, προϋποθέσεων ένταξης, κλπ., πρέπει να είναι σαφής, ακριβής και συγκεκριμένη.
Σε όλα τα μέτρα πληροφόρησης και επικοινωνίας θα πρέπει να τηρείται η υποχρέωση για παροχή προσβάσιμης πληροφόρησης στα άτομα με αναπηρία.
Για όλες τις παρακάτω περιπτώσεις οφείλουν να τηρούνται τα γραφιστικά πρότυπα που ορίζονται στο Παράρτημα 3 «Η εφαρμογή της ενιαίας ταυτότητας επικοινωνίας του ΕΣΠΑ» του «Επικοινωνιακού Οδηγού ΕΣΠΑ 2014-2020» και να χρησιμοποιούνται τα απαραίτητα  λογότυπα.

 1. Εφαρμογή́ της ταυτότητας επικοινωνίας

Στις ενέργειες δημοσιότητας και προβολής στις οποίες γίνεται αναφορά́ στο Πρόγραμμα «ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ – ΑΛΛΑΖΩ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ», το έμβλημα της Ένωσης και των Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων πρέπει να είναι ευδιάκριτο και να βρίσκεται σε προβεβλημένη θέση. Η θέση και το μέγεθός του είναι ανάλογα της κλίμακας του υλικού́ ή του εγγράφου που χρησιμοποιείται. Επίσης η αναφορά́ στην Ευρωπαϊκή́ Ένωση και το ταμείο πρέπει να είναι ευανάγνωστη. Αν απεικονίζονται άλλοι λογότυποι εκτός από́ το έμβλημα της Ένωσης και των Διαρθωτικών  και Επενδυτικών Ταμείων, το έμβλημα της Ένωσης και των Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων θα πρέπει να έχει τουλάχιστον το ίδιο μέγεθος, μετρούμενο σε ύψος ή πλάτος, με τον μεγαλύτερο των άλλων λογοτύπων.

Ειδικότερα, ανά περίπτωση, είναι απαραίτητο να πληρούνται οι κάτωθι όροι:

2.1. Τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης
Κάθε μήνυμα σε τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης θα πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία:
α. Την εκφώνηση της φράσης «Πρόγραμμα ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ – ΑΛΛΑΖΩ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας».

β. Την εκφώνηση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης «https://allazothermosifona.gov.gr». Εναλλακτικά η ηλεκτρονική διεύθυνση μπορεί να εμφανίζεται με υπέρτιτλο.

γ. Την εκφώνηση της φράσης «ΕΣΠΑ – Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

δ. Κάρτα τέλους του τηλεοπτικού σποτ, όπου θα παρουσιάζονται τα κάτωθι:

 • λογότυπα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ και του Προγράμματος «ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ – ΑΛΛΑΖΩ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ».
 • Τα λογότυπα Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων με αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα Διαρθωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, το λογότυπο του ΕΣΠΑ 2014 -2020 σύμφωνα με τον Οδηγό Επικοινωνίας ΕΣΠΑ 2014-2020, καθώς και η φράση «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
 • Το λογότυπο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη».
 • Η ηλεκτρονική διεύθυνση «https://allazothermosifona.gov.gr».

Κατά το σχεδιασμό και την παραγωγή τηλεοπτικών μηνυμάτων λαμβάνεται μέριμνα ώστε αυτά να είναι προσβάσιμα και στους κωφούς ή βαρήκοους / τυφλούς ή άτομα με προβλήματα όρασης, με χρήση υποτιτλισμού́, αφήγησης, διερμηνείας στη νοηματική́ κ.α.

Επισημαίνεται ότι κανένα άλλο έμβλημα / λογότυπο δεν πρέπει να ξεπερνά σε μέγεθος το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.2. Ραδιόφωνο
Τα ραδιοφωνικά μηνύματα θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

α.     Την εκφώνηση της φράσης «Πρόγραμμα ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ – ΑΛΛΑΖΩ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας».

β.     Την εκφώνηση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης «https://allazothermosifona.gov.gr».

γ.      Την εκφώνηση της φράσης «Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, ΕΣΠΑ 2014-2020  – Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη’».

Κατά τη μετάδοση των ραδιοφωνικών μηνυμάτων, ενδείκνυται να επιλέγεται τουλάχιστον ένας ραδιοφωνικός σταθμός που διαθέτει σύστημα ραδιο-πληροφόρησης (Radio Data System – RDS), ώστε να μεταδώσει ένα κρίσιμο για την πρόσβαση στην πληροφόρηση τμήμα του ραδιοφωνικού μηνύματος: «Πρόγραμμα ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ – ΑΛΛΑΖΩ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» και της ηλεκτρονικής διεύθυνσης «https://allazothermosifona.gov.gr», ώστε να είναι προσβάσιμο στα κωφά και βαρήκοα άτομα.

2.3. Διαδίκτυο
Για διαφήμιση σε ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης (καμπάνια στο διαδίκτυο μέσω
δημιουργίας και ανάρτησης banner σε επιλεγμένα sites, προβολή του προγράμματος σε διαδικτυακό τόπο), θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα παρακάτω στοιχεία:

α. Σύνδεση με την ιστοσελίδα «https:// allazothermosifona.gov.gr» (περίπτωση προβολής του προγράμματος σε διαδικτυακό τόπο).

β. Tα λογότυπα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ και του Προγράμματος «ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ – ΑΛΛΑΖΩ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ».

γ. Το λογότυπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων με αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, το λογότυπο του ΕΣΠΑ 2014 -2020 σύμφωνα με τον Οδηγό Επικοινωνίας ΕΣΠΑ 2014-2020, καθώς και η φράση «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

δ. Το λογότυπο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη».

ε. H φράση «Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη’».

Επισημαίνεται ότι κανένα άλλο έμβλημα / λογότυπο δεν πρέπει να ξεπερνά σε μέγεθος το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.4. Έντυπη επικοινωνία
Για διαφήμιση στον Τύπο (καταχωρήσεις σε Πανελλαδικό Περιφερειακό και Περιοδικό Τύπο) και για έντυπο προωθητικό υλικό (π.χ. διαφημιστικά έντυπα, αφίσες) θα πρέπει να περιλαμβάνονται ευκρινώς και ευδιάκριτα:

α. Tα λογότυπα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ και του Προγράμματος «ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ – ΑΛΛΑΖΩ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ» .

β. Το λογότυπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων με αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα Διαρθωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, το λογότυπο του ΕΣΠΑ 2014 -2020 σύμφωνα με τον Οδηγό Επικοινωνίας ΕΣΠΑ 2014-2020, καθώς και η φράση «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

γ. Το λογότυπο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη».

δ. Η ηλεκτρονική διεύθυνση «https:// allazothermosifona.gov.gr».

Επισημαίνεται ότι κανένα άλλο έμβλημα / λογότυπο δεν πρέπει να ξεπερνά σε μέγεθος το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχετικά Αρχεία

 1. Λογότυπο Προγράμματος «ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ – ΑΛΛΑΖΩ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ»
 2. Λογότυπο Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
 3. Λογότυπο ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ
 4. Λογότυπο ΕΕ και Διαρθρωτικών – Επενδυτικών Ταμείων
 5. Λογότυπο ΕΣΠΑ 2014-2020
 6. ESPA_logo_Technical_specs
 7. Επικοινωνιακος_Οδηγος_2014-2020
 8. Λογότυπο ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ
 9. Ενδεικτική διάταξη footer/banner (υπόδειγμα)
 10. Ενδεικτική διάταξη λογοτύπων προγράμματος (υπόδειγμα)