Σχετικά με τη συμμετοχή εμπόρων στο Πρόγραμμα

Μπορώ να συμμετέχω στο Πρόγραμμα πουλώντας ηλιακούς θερμοσίφωνες σε πελάτες μου;

Ναι, εφόσον δραστηριοποιήστε στο λιανικό εμπόριο ηλιακών θερμοσιφώνων.

Όλοι οι έμποροι ηλιακών θερμοσιφώνων στην Ελλάδα ή σε χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα και να διαθέτουν προς πώληση τα προϊόντα τους, εφόσον συμμορφώνονται με κάποιες βασικές προϋποθέσεις και όρους του Προγράμματος.

Προκειμένου να συμμετάσχετε, θα πρέπει να υποβάλετε Αίτηση Συμμετοχής στην Ψηφιακή Πλατφόρμα Προμηθευτών του Προγράμματος, η οποία είναι απαραίτητο να έχει εγκριθεί πριν ξεκινήσετε να πουλάτε επιδοτούμενες συσκευές σε ωφελούμενους του Προγράμματος.

Οι ειδικοί όροι και τα βήματα για την έγκριση της συμμετοχής σας στο Πρόγραμμα περιγράφονται αναλυτικά στις ακόλουθες ενότητες του Οδηγού του Προγράμματος:

Ενότητες 6.1 – 6.3

Δεν υπάρχει προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής από εμπόρους λιανικής. Νέοι προμηθευτές μπορούν να εγκρίνονται καθ’  όλη τη διάρκεια του Προγράμματος.

Η Αίτηση συμμετοχής είναι πολύ απλή και συμπληρώνεται σε λίγα λεπτά, ενώ τα ζητούμενα δικαιολογητικά είναι και αυτά απλά και συνήθως εκδίδονται άμεσα, μέσω διαδικτύου.

Κατά την έναρξη του Προγράμματος ενδέχεται να υπάρξει ολιγοήμερος φόρτος, εφόσον όλα τα καταστήματα υποβάλουν ταυτόχρονα αιτήσεις συμμετοχής. Στη συνέχεια όμως, οι αιτήσεις θα εγκρίνονται ή θα απορρίπτονται.

Ναι, μπορείτε. Ως έμπορος λιανικής έχετε τη δυνατότητα τιμολόγησης των αναγκαίων συμπληρωματικών υπηρεσιών απευθείας στους ωφελούμενους του Προγράμματος.

Οι υπηρεσίες μπορεί να παρέχονται μέσω συνεργαζόμενων επαγγελματιών & συνεργείων για τους οποίους υποβάλλετε Υπεύθυνη Δήλωση  ότι πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις.

Εφόσον κάνετε εσείς την τιμολόγηση και την εξαργύρωση της επιταγής της υπηρεσίας, δεν απαιτείται η παράλληλη εγγραφή των συνεργατών σας στο μητρώο (στο μητρώο εντάσσονται όσοι θα έχουν απευθείας συναλλαγή με το Πρόγραμμα).

Οι ειδικοί όροι και τα βήματα για την έγκριση της συμμετοχής σας στο Πρόγραμμα περιγράφονται αναλυτικά στις ακόλουθες ενότητες του Οδηγού του Προγράμματος:

Ενότητες 6.1 – 6.3

Σχετικά με τα επιλέξιμα προς πώληση προϊόντα

Θα πρέπει να ζητήσω κι εγώ έγκριση για τα προϊόντα που πουλώ, εφόσον αυτά πληρούν τις απαιτήσεις του Προγράμματος;

Δεν μπορείτε να υποβάλετε δήλωση προϊόντος ως έμπορος λιανικής. Η δήλωση θα πρέπει να γίνει άπαξ για ένα μοντέλο, από την εταιρία που νομιμοποιείται να βεβαιώσει τα χαρακτηριστικά της (κατασκευαστής) ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο συνεργάτη της (επίσημος αντιπρόσωπος κλπ.). Εφόσον η δήλωση γίνει αποδεκτή μία φορά, πλέον όλοι οι έμποροι λιανικής μπορούν να πωλούν αυτό το προϊόν στο πλαίσιο του Προγράμματος.

Σχετικά με τους ωφελούμενους (πελάτες), τις επιταγές τους και την αγορά προϊόντων

Πως μπορώ να γνωρίζω εάν ένας πελάτης μου επιδοτείται από το Πρόγραμμα; Θα πρέπει να προσκομίσει κάποιο έγγραφο;

Θα σας το αναφέρει ο ίδιος. Δεν απαιτείται κάποιο έγγραφο, παρά μόνο να γνωρίζει το ΑΦΜ του, τον κωδικό της επιταγής, καθώς  και να φέρει  μαζί του το κινητό τηλέφωνο που έχει επιβεβαιώσει κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Εσείς μπορείτε να εισάγετε τον κωδικό της επιταγής στην ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος, προκειμένου να ελέγξετε αν αντιστοιχεί σε έγκυρη και διαθέσιμη επιταγή.

Επίσης, μπορείτε να εισάγετε το ΑΦΜ, τον κωδικό της επιταγής καθώς και τον κωδικό μίας χρήσης που θα αποσταλεί εκείνη τη στιγμή στο κινητό του, προκειμένου να δεσμεύσετε την επιταγή για τη μεταγενέστερη εξόφληση του παραστατικού που θα εκδώσετε.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα 7.2 του Οδηγού του Προγράμματος.

Εφόσον έχει πραγματοποιηθεί παραγγελία, θα πρέπει να προχωρήσετε σε δέσμευση της επιταγής στην ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος. Για το σκοπό αυτό εισάγετε στην πλατφόρμα το ΑΦΜ, τον κωδικό της επιταγής καθώς και τον κωδικό μίας χρήσης που θα αποσταλεί εκείνη τη στιγμή στο κινητό του πελάτη, προκειμένου να δεσμεύσετε την επιταγή.

Η επιταγή παραμένει δεσμευμένη για χρονικό διάστημα 30 ημερών, εντός του οποίου αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία πώλησης, αλλά και η παράδοση του παλιού ηλεκτρικού θερμοσίφωνα του πελάτη σε εσάς. Η δέσμευση διασφαλίζει ότι στο διάστημα αυτό ο ωφελούμενος δεν μπορεί να αξιοποιήσει την ίδια επιταγή για να προβεί σε παράλληλη αγορά με επιδότηση από άλλον έμπορο.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα 7.2 του Οδηγού του Προγράμματος.

Εφόσον ο παλιός ηλεκτρικός θερμοσίφωνας έχει παραληφθεί και προωθηθεί προς ανακύκλωση, ο πελάτης θα πρέπει να προχωρήσει σε αγορά νέου ηλιακού από εσάς (περιορισμός ενός προμηθευτή για αγορά νέου ηλιακού και παράδοση παλιού ηλεκτρικού). Η επιταγή θα παραμείνει δεσμευμένη και θα πρέπει να προχωρήσετε εντός των 30 ημερών (από την αρχική της δέσμευση) στην πώληση ενός εναλλακτικού Ηλιακού Θερμοσίφωνα.

Εφόσον ο παλιός ηλεκτρικός θερμοσίφωνας δεν έχει παραληφθεί και προωθηθεί προς ανακύκλωση, ο πελάτης μπορεί να λάβει την επιταγή του πίσω και να τη χρησιμοποιήσει σε άλλον έμπορο λιανικής, εφόσον το επιθυμεί. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να προχωρήσετε σε άμεση αποδέσμευση της επιταγής μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας, πριν την παρέλευση των 30 ημερών (χωρίς αναμονή αυτόματης αποδέσμευσης).

Όχι, ο πελάτης πρέπει να πληρώσει μόνο το ποσό που υπολείπεται της επιχορήγησης (δηλ. σύνολο της τιμής με ΦΠΑ μείον την τελική αξία της επιταγής). Η αξία της επιταγής θεωρείται ως τρόπος πληρωμής που εξοφλεί μερικώς το παραστατικό πώλησης. Με την επίδοσή της ο πελάτης θεωρείται ότι έχει εξοφλήσει το ισοδύναμο ποσό και υποχρεούται να καταβάλει μόνο το υπόλοιπο της πληρωμής.

Όσον αφορά το υπόλοιπο ποσό (πλην της επιχορήγησης) που καταβάλει ο πελάτης, αυτό εξοφλείται με τους τρόπους και στο χρόνο που επιλέγετε, εντάσσεται δηλαδή στη συνήθη εμπορική πρακτική.

Ο τρόπος υπολογισμού της τελικής αξίας της επιταγής εξηγείται με παραδείγματα στον Οδηγό και εξαρτάται από (α) το ποσοστό επιδότησης του ωφελούμενου, (β) τη χωρητικότητα του Boiler (λίτρα), (γ) την κατηγορία ΦΠΑ. Τα (β) και (γ) είναι γνωστά στον έμπορο κατά την τιμολόγηση, ενώ το (α) μπορεί να ληφθεί από τα δεδομένα της επιταγής (μετά τη δέσμευσή της).

Σε κάθε περίπτωση όμως, το ποσό της επιχορήγησης υπολογίζεται αυτόματα από την Ψηφιακή Πλατφόρμα του Προγράμματος, για κάθε περίπτωση τιμολόγησης-εξαργύρωσης. Μπορείτε να κάνετε μία εικονική εξαργύρωση (simulation) για να δείτε το ακριβές ποσό επιχορήγησης που θα προκύψει από κάθε πώληση, πριν ακόμα εκδώσετε το αντίστοιχο παραστατικό πώλησης.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα 7.3 του Οδηγού του Προγράμματος.

Σε περίπτωση αγοράς προϊόντος που περιλαμβάνει επιπλέον και επιλέξιμες υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να τιμολογούνται διακριτά (π.χ. να αναγράφονται σε διαφορετική γραμμή του ίδιου παραστατικού ή σε χωριστό παραστατικό) και σε κάθε περίπτωση, να μην ενσωματώνονται στη τιμή του βασικού προϊόντος, επί της οποίας θα υπολογιστεί η ενίσχυση.

Ειδικά όσον αφορά στην επιταγή υπηρεσιών η εξαργύρωση δεν μπορεί να προηγείται της επιτυχούς εξαργύρωσης της αντίστοιχης επιταγής προϊόντος (θα πρέπει να συμβαίνει ταυτόχρονα ή να έπεται αυτής).

Το σύνολο των συμπληρωματικών υπηρεσιών θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε ένα και μόνο παραστατικό (από έναν και μόνο προμηθευτή) για να δύναται να επιδοτηθούν μέσω μίας επιταγής υπηρεσίας.

Η επιχορηγούμενη τιμή πώλησης του νέου Ηλιακού Θερμοσίφωνα αλλά και οι συμπληρωματικές υπηρεσίες, θα πρέπει να αντιστοιχούν σε τιμή τοις μετρητοίς, καθώς δεν επιδοτούνται τυχόν τόκοι που προκύπτουν μετά από διακανονισμό (δόσεις). Εφόσον η πληρωμή γίνεται βάσει έντοκων δόσεων, θα πρέπει να καταγράφεται και να δηλώνεται σε κάθε συναλλαγή το συνολικό ποσό (αξία) τοις μετρητοίς, διακριτά από οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση (π.χ. τόκους και έξοδα  φακέλου).

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα 3 του Οδηγού του Προγράμματος

 

3.4. ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχετικά με την ανακύκλωση συσκευών

Πότε παραλαμβάνω τον παλιό ηλεκτρικό θερμοσίφωνα προς ανακύκλωση; Πριν ή μετά την πώληση του νέου ηλιακού θερμοσίφωνα;

Οποιαδήποτε ενέργεια (πώληση ή παραλαβή προς ανακύκλωση) μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά τη δέσμευση της αντίστοιχης επιταγής. Τα δύο σκέλη της διαδικασίας (πώληση / ανακύκλωση) μπορούν να γίνουν με οποιαδήποτε σειρά, όπως ενδεικτικά:

  • πρώτα παραλαβή του παλιού ηλεκτρικού θερμοσίφωνα και μετά πώληση-παράδοση του νέου ηλιακού,
  • πρώτα πώληση του νέου Ηλιακού Θερμοσίφωνα και μετά παραλαβή του παλιού ηλεκτρικού,
  • παράδοση του νέου ηλιακού και παραλαβή του παλιού ηλεκτρικού σε μία επίσκεψη στον πελάτη,

αλλά σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να ολοκληρωθούν και τα δύο επιτυχώς με ευθύνη του εμπόρου.

Όχι, καθώς θα πρέπει ο ηλεκτρικός θερμοσίφωνας προς ανακύκλωση να βρίσκεται πριν την αντικατάστασή του τοποθετημένος στην κατοικία η οποία δηλώνεται στην αίτηση χρηματοδότησης, η οποία θα πρέπει επίσης να είναι η διεύθυνση κατοικίας στην οποία θα τοποθετηθεί και η νέα συσκευή.

Δηλαδή: διεύθυνση αίτησης = διεύθυνση απεγκατάστασης = διεύθυνση εγκατάστασης

Μπορείτε να παραλάβετε τον παλιό ηλεκτρικό θερμοσίφωνα, τον οποίο ο πελάτης έχει απεγκαταστήσει καλώντας τεχνικό που δεν έχετε αποστείλει εσείς (ανεξάρτητη ανάθεση). Έχετε υποχρέωση κατά την παραλαβή του παλιού Hλεκτρικού Θερμοσίφωνα να ελέγξετε ότι είναι χωρητικότητας τουλάχιστον 40 λίτρων και να τον παραδώσετε σε εγκεκριμένο Φορέα Ανακύκλωσης.