Επιταγές

Επιταγές Προϊόντος

Επιταγές Υπηρεσίας

Έχουν εκδοθεί

89561

89561

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Είναι διαθέσιμες προς χρήση

36016

51254

Έχουν δεσμευθεί σε έμπορο

53545

38307

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕΙΣ

Έχει παραδοθεί παλιός ηλεκτρικός θερμοσίφωνας προς ανακύκλωση από τον ιδιώτη στον έμπορο

13186

Έχει παραδοθεί παλιός ηλεκτρικός θερμοσίφωνας προς ανακύκλωση από τον έμπορο σε Φορέα Ανακύκλωσης

1313

Έχει επιβεβαιωθεί η παράδοση από το Φορέα Πιστοποίησης και Πληρωμής

7068

Τελευταία Ενημέρωση: 05-10-2023 02:10