Επιταγές

Επιταγές Προϊόντος

Επιταγές Υπηρεσίας

Έχουν εκδοθεί

92902

92902

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Είναι διαθέσιμες προς χρήση

24692

42538

Έχουν δεσμευθεί σε έμπορο

68210

50364

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕΙΣ

Έχει παραδοθεί παλιός ηλεκτρικός θερμοσίφωνας προς ανακύκλωση από τον ιδιώτη στον έμπορο

238

Έχει παραδοθεί παλιός ηλεκτρικός θερμοσίφωνας προς ανακύκλωση από τον έμπορο σε Φορέα Ανακύκλωσης

456

Έχει επιβεβαιωθεί η παράδοση από το Φορέα Πιστοποίησης και Πληρωμής

66936

Τελευταία Ενημέρωση: 16-05-2024 08:05